Terms of Use

Website Terms of Use

Trang web này (http://www.nihonsuperior.co.jp/english/) được quản lý bởi Nihon Superior Co., Ltd (ở đây được hiểu là “chúng tôi”). Qúy khách truy cập vào website này được xem là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện nêu ra dưới đây áp dụng cho việc sử dụng nó. Cần lưu ý rằng các điều kiện hiện tại có thể thay đổi, vì vậy chúng tôi cần quý khách xác nhận lại các điều kiện mới nhất khi sử dụng. Ngoài ra, trang web này cũng có thể thường liên kết với các trang web của các công ty liên kết khác, xin vui lòng xác nhận các điều khoản và điều kiện tương ứng để sử dụng nó.

Tuyên bố từ chối

Chúng tôi không có bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến nội dung đăng tải trên website. Chúng tôi có quyền thay đổi, xóa hoặc hủy bỏ một số hoặc tất cả nội dung của trang web mà không cần thông báo trước, chúng tôi không đảm bảo sự hoạt động đúng đắn và bảo mật của trang web này. Khi chúng tôi không đảm bảo các chức năng thích hợp và bảo mật, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc ngừng các trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của lỗi/thay đổi/xóa nội dung của trang web hoặc ngưng URL, mà phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ website có thể xảy ra. Và chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do việc sử dụng của trang web này.

Vấn đê bản quyền

Các thông tin đăng tải trên website như tài liệu, sơ đồ, hình ảnh, (sau đây gọi “nội dung”) được bảo vệ bởi luật bản quyền. Sao chép, bán lại hoặc chuyển hướng của các vật liệu từ các trang web này sẽ bị cấm. Nó không bị coi là bất hợp pháp khi quý khách tải về ngoài sự cho phép nội dung được cung cấp trên trang web, miễn là các tài liệu được sử dụng tại nhà với mục đích mang tính cá nhân. Nếu quý khách chuyển đi bất kỳ nội dung nào của trang web này đến một bên thứ ba chúng tôi xem xét đó nằm ngoài mục đích thương mại của trang web này.
Chúng tôi không cho phép sử dụng bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu hoặc bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ khác trên trang web này.

Quyền thương hiệu

Quyền sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu hoặc Logo của Nihon Superior hoặc công ty khác trên trang web này được bảo vệ bởi luật nhãn hiệu hàng hoá, công tác phòng chống của luật cạnh tranh và các quy định và luật lệ khác. Qúy khách không được quyền sử dụng mà không được phép.

Ứng dụng cho các liên kết đến trang web này

Các liên kết có sẵn cho trang web này là trang chủ (http://www.nihonsuperior.co.th/). Nếu bạn muốn sử dụng trên trang web của bạn một liên kết bất kỳ phần nào khác của trang web này xin vui lòng thông qua biểu mẫu yêu cầu thông tin.

Chúng tôi nghiêm cấm những trang web sau liên kết đến trang web của chúng tôi:

  1. Trang web bao gồm nội dung nhằm mục đích lạm dụng phá hoại đến công ty của chúng tôi, giám đốc, nhân viên, sản phẩm hoặc trang web này,
  2. Trang web bao gồm nội dung trái với trật tự công cộng và các tiêu chuẩn đạo dức, hoặc bất hợp pháp
  3. Trang web mà có thể làm cho việc xác định các tài liệu từ trang web của chúng tôi gặp khó khăn do việc sử dụng khung hoặc do bất kỳ lý do nào khác.
  4. Bất kỳ trang web mà chúng tôi xem xét không phù hợp

Luật pháp và thẩm quyền

Việc sử dụng trang web này và bất kỳ các vấn đề nào liên quan đến trang web này sẽ được điều chỉnh bởi, và hiểu theo luật pháp Nhật bản và tất cả các vụ kiện liên quan đến trang web này sẽ chỉ được đưa ra tại tòa án quận Osaka của Nhật bản.