การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO

บริษัท นิฮอน สุพีเรียได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์ทั้งจาก ISO9001 และ ISO14001

ISO14001 (Environmental Management Systems)

ปรัชญาสิ่งแวดล้อม

การคำนึงถึงสมดุลยภาพกับสภาพแวดล้อมของโลก ถือเป็นอีกหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุด ของมนุษยชาติในปัจจุบัน  ทางบริษัท นิฮอน สุพีเรีย มีมุ่งมั่นที่จะทำตามแผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายของตน โดยการเก็บรักษาการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก อย่างสม่ำเสมอ ในลำดับต้นๆของทุกกิจกรรมของทางบริษัท

นโยบายสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท นิฮอน สุพีเรีย(ไทยแลนด์) จำกัด มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญต่อสมดุลของสิ้งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อมนุษยชาติมาโดยตลอด และ บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ซึ่งมีธุรกรรมในเรื่องการผลิตและการขายวัตถุเชื่อมโลหะขอรับรองว่าธุรกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ จะถูกปฏิบัติให้เป็นไปตามปรัชญาสิ่งแวดล้อมของเราอย่างเคร่งครัด

 • ลดการสต็อกสินค้าที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กิจกรรมของเรา และดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่นำไปสู่สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
  • จัดส่ง Solder ที่ปลอดสารตะกั่วซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ทบทวนวิธีจัดการสิ่งคงเหลือให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปรีไซเคิลได้
  • ใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน
  • ลดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และนำกลับมาใช้ใหม่
 • กำหนดเป้าหมายเชิงสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่และปฏิบัติตามผลของการตรวจสอบภายใน
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในส่วนที่บริษัทฯ เข้ามาเกี่ยวข้องและหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาและกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และปรับปรุง ตรวจสอบระบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมตามรอบเวลากำหนด
 • จัดให้มีการอบรมความรู้และแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯให้แก่พนักงานในองค์กรและต่อสาธารณชนเมื่อมีโอกาสเหมาะสม